ẢNh đại diện

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày: 12-08-2018 | Lượt xem: 5601

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI NGUY HẠI

Công nhân vận hành lò đốt chất thải nguy hại